Правила внутрішнього розпорядку

Загальні положення

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядкований ректору університету. У своїй практичній роботі керується кодексом законів «Про працю України», іншими нормативними актами, наказами Кабінету Міністрів України і наказами ректора університету.

Відділ кадрів очолює начальник, який призначається і звільняється ректором університету.

Відділ кадрів має круглу печатку з найменуванням «відділ кадрів», яка знаходиться в розпорядженні начальника відділу кадрів.


Основні завдання та функції

Підбір і закріплення разом з керівниками підрозділів адміністративно-управлінського персоналу, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу.

Допомагає підрозділам університету в закріпленні трудової дисципліни і виконанні правил внутрішнього розпорядку.

Робітники відділу кадрів повинні підвищувати свою кваліфікацію.

Функції відділу:  оформлення прийому, переводу і звільнення робітників всіх категорій. Ведення особових справ педагогічних працівників, наукових співробітників і студентів. Складання статистичних звітів по кадрах. Ведення трудових книжок і їх облік. Участь у кадровій комісії. Оформлення пенсій викладачам і співробітникам університету, оформлення листків непрацездатності. Видача довідок всім співробітникам університету. Оформлення наказів.


Структура відділу

До складу відділу входить: начальник відділу; провідний спеціаліст по кадрах професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного та адміністративного і обслуговуючого персоналу; інспектор по кадрах; старший інспектор з військового обліку; старший інспектор по контингенту студентів стаціонару; інспектор по контингенту студентів; інспектор; секретар-друкарка.

Структуру і штат відділу затверджує ректор університету.


Права

Відділ кадрів має право:

•здійснювати контроль за своєчасним оформленням документації по ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького;

•зараховувати, звільняти, здійснювати переведення викладачів, службовців, робітників;

•здійснювати контроль за трудовою дисципліною, виконання співробітниками університету правил внутрішнього розпорядку.


Відповідальність

Працівники відділу кадрів несуть відповідальність за:

• своєчасну підготовку звітності по кадрах;

• своєчасне оформлення і доведення до співробітників і студентів університету наказів;

• правильне оформлення трудових книжок їх видачу і зберігання.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ                                                        А.А.КОВТУН

load page 0.052700 second, load CPU 0.24