Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького - потужний комплекс освіти, науки, тісної співпраці з виробництвом, виховання майбутніх фахівців в дусі патріотизму і духовності.

В університеті навчається понад шість тисяч студентів денної і заочної форм навчання, ведеться підготовка магістрів за п'ятьма спеціальностями, працює чотири факультети стаціонарної форми навчання, факультет доуніверситетської освіти і підготовки молодших спеціалістів, факультет заочної освіти та інститут післядипломної освіти і перепідготовки кадрів АПК.

Відповідно до Національної програми розвитку сільськогосподарського виробництва України на 1996-2005 роки, до якої був включений і наш університет, здійснювалося реформування навчальної та наукової діяльності, що дозволяє продовжити роботу щодо офіційного визнання дипломів аграрних ВУЗІВ України університетами розвинутих країн.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є введення в університеті функціонально-диференційованої системи підготовки спеціалістів. З 2006 року започатковані кардинальні зміни у розвитку вищої освіти - запроваджено кредитно-модульну системи організації навчального процесу.

Підготовка спеціалістів в університеті ведеться за 12 спеціальностями та 15 спеціалізаціями. Університет надає освітні послуги за такими напрямками: ветеринарія, харчові технології та інженерія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, рибне господарство та аквакультура, специфічні категорії (якість, стандартизація та сертифікація), економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, право.

Головною структурною одиницею у системі надання фахових освітніх послуг є кафедра. В університеті функціонує 38 кафедр. Окрім того, структурним підрозділом, який надає освітні послуги, включаючи другу вищу освіту, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, є Інститут післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК.
Безпосередню щоденну роботу з організації навчального процесу в університеті скеровує та координує навчальна частина.
До інших головних структурних підрозділів, що сприяють навчальному процесові, належать наукова бібліотека, навчально-наукововиробничі центри "Давидівський" та "Kомарнівський" відділ практики, інформаційно обчислювальний центр з технічним та навчальним обслуговуванням тощо.
Окремим підрозділом університету є Рожищенський зооветеринарний технікум, з грудня 2007 року – коледж університету.

В університеті реалізується програма інтеграції науки та навчального процесу. На базі кращих наукових установ і виробничих підрозділів (фірм, підприємств, об’єднань) створено 59 філіалів кафедр, а при університеті – навчально-наукововиробничий комплекс "Зооветеринарія та біотехнологія", до складу якого входить 31 учасник (навчальні заклади І – II рівнів акредитації, школи, ліцеї, гімназії, професійно-технічні училища, виробничі підприємства і центри та інші).

Університет здійснює підготовку фахівців за кошти державного бюджету, за пільговими державними кредитами і за кошти фізичних та юридичних осіб. Частка держзамовлень складає 65% –на денній і 35% – на заочній формах навчання. Щорічно студентами перших курсів стає понад 600 осіб (денна форма).

У центрі нашої неослабної уваги - питання утвердження культу знань. Цьому активно сприяють комп'ютеризація навчального процесу, модульна система навчання, рейтингова оцінка знань студентів, посилений контроль за відвідуванням занять успішністю та участю у виховних заходах. Доброю традицією останніх років стало скерування кращих студентів університету на виробничу практику до Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Ірландії.

Належна увага приділяється питанням утвердження духовності. При навчальному закладі працює єдина в Україні студентська церква Святої Трійці. У змісті виховних заходів відповідна увага приділяється моральноетичним проблемам, культурі поведінки, обов'язкам молоді, трудовому вихованню, процесам державотворення.

Реалізується програма інтеграції навчального процесу, науки та виробництва. При науково-дослідних закладах, виробничих структурах створено 59 філій профілюючих кафедр.

load page 0.053482 second, load CPU 0.14