Сформовані програми забезпечують системний підхід, в процесі якого кожна дисципліна вивчається не як самостійна і незалежна, а як частина системи, спрямованої на підготовку спеціаліста певного профілю. У навчальний процес впроваджені наскрізні програми засвоєння практичних навичок з усіх дисциплін. Діючі робочі навчальні програми з дисциплін обговорюються і затверджуються методичними радами, проректором з навчальної роботи.

Організація і проведення навчального процесу регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, навчальний відділ складає розклади академічних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю, а для випускного курсу – розклади державних іспитів. Розклади занять враховують специфіку дисциплін, черговість лекцій, практичних і семінарських занять.

Система підготовки спеціалістів в університеті відповідає вимогам діючих галузевих стандартів вищої освіти. Вона забезпечена чітким дотриманням вимог робочих програм і навчальних планів, наявністю сприятливих умов для проведення навчальної роботи, оптимізації методики і змісту навчання. Враховуючи професійно-діяльний принцип організації навчання в університеті велику роль відіграє наявність, створення і тиражування підручників, методичних вказівок і навчальних посібників. Створена структура обслуговування в бібліотеці дає можливість забезпечити форми і методи індивідуальної та масової роботи з студентами по забезпеченню навчальною літературою. Всі користувачі бібліотекою мають можливість користуватися читальними залами, тематичними підборами літератури для написання історій хвороб, навчальним фондом бібліотеки. На кафедрах підготовлені і видані методичні вказівки для практичних занять та самостійної підготовки студентів з алгоритмами послідовного оволодіння практичними навичками, знаннями, вміннями.

В університеті функціонує обов’язкова система контролю якості навчання і підготовки студентів (атестація з тестовим, рейтинговим контролем). Деканати та кафедри університету комп’ютеризовані. До інформаційно-обчислювального підрозділу кафедри ІСМ належить 3 комп'ютерні класи, де співробітники та студенти мають доступ до свесвітньої мережі Internet. У процесі навчання, контролю підготовки студентів використовуються комп’ютерні програми.

load page 0.071046 second, load CPU 0.23