Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького бере свій початок з 1784 як кафедра Львівського університету імені І.Франка. На її базі в 1881 р. була створена Львівська ветеринарна школа.

Від 1881 до 1949 року тут готували лише фахівців за однією спеціальністю – ветеринарна медицина.

У 1949 році був відкритий другий факультет – зоотехнічний і навчальний заклад отримав назву – Львівський зооветеринарний інститут.

У 1976 році зоотехнічний факультет було перейменовано на зооінженерний.

З 1994 року університет носить назву свого випускника, відомого українського вченого, засновника Львівської школи біохіміків професора Степана Зеноновича Ґжицького (1900-1976).

2004 року факультет перейменовано на біолого-технологічний. Який у 2014 році відзначив свій 65-річний ювілей.

Враховуючи перспективи розвитку тваринництва у громадському та приватному секторах, організацію виробництва та збут продукції, факультет сьогодні готує фахівців для тваринництва західного регіону України зі спеціальностей: технологія переробки продукції тваринництва, а також водні біоресурси та аквакультура.


З 1998 року посаду декана займає заслужений працівник с.-г. України, доктор с.-г.н, професор Щербатий Зеновій Євгенович. Народився 27.01.1952 р. у селі Лапаївка Кам'янка –Буського району Львівської області. В 1975 р., закінчив Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність «зооінженерія», кваліфікація «зооінженер». Доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 06.02.01– розведення та селекція тварин. У 2002році.захистив докторську дисертацію на тему: Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при використанні різних генотипових груп чорно-рябої худоби.


Заступником декана із навчально-педагогічної роботи є кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри водних біоресурсів Лобойко Юрій Васильович.


Заступником декана із виховної роботи – Крушельницька Олена Всеволодівна кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри водних біоресурсів.


На посаді методиста деканату працює Тетяна Дмитрівна Панчишин, асистентом кафедри генетики і розведення тварин


За 65 років існування факультету підготовлено 5327 фахівців. Окремі з випускників зробили великий внесок у розвиток вітчизняного тваринництва та підвищення його продуктивності. У даний час керівниками різних рівнів працюють такі випускники біолого-технологічного факультету: Михайло Полянчич – депутат Верховної Ради України, Роман Шмідт – президент Дорадчої служби України, депутат Верховної Ради, Олександр Чуприна – заступник голови Рівненської облдержадміністрації, Іван Паньків – директор дорадчої служби, Григорій Седіло д.б.н. проф., член-кор. УААН – директор Інституту землеробства і тваринництва Західного регіону України., Степан Янко – автор однієї з кращих порід м’ясної худоби «Волинська м’ясна», основне поголів’я якого знаходиться в Ковельському районі. На Львівщині, довгий час начальником районного управління сільського господарства в Сокальському районі працює Б. Дідич, директором ПАФ "Забуська" В. Козакевич. Головою Буської районної адміністрації працював О. Михайлів, В. Вовк – мер міста Буська.

Серед випускників факультету відомі в Україні та далеко за її межами своїми науковими доробками академіки Столярчук П. 3. Макар І. А.,Остапчук П. П., професори Прозора К. Й., Мамчак І. В., Кирилів Я. І., Вудмаска В. Ю., Мацьків О. І., Кавка Р. П., Герасимчук А. В. ,Калачнюк Г. І.

На початок 1015-2016 академічного року навчально-методичну, наукову та виховну роботу на семи кафедрах факультету ведуть чотири професори університету: Шербатий З. Є., Шаловило С. Г., Півторак Я. І., Дармограй Л. М. 40 доцентів і кандидатів наук, серед них з багаторічним стажем роботи – Музика Л. І., Соколова Г. О., Гордійчук Н. М., Приймич В. І., Лесів С. М., Луник Ю. М., Чайковський Б. П., Періг Д. П., Божик В. Й., а також 20 асистентів та старших викладачів, які працюють над своїми кандидатськими дисертаціями.

Професорсько-викладацький склад факультету проводить заняття із студентами, слухачами ФПК, використовуючи найсучасніші досягнення світової та вітчизняної зооінженерної науки. Цьому сприяє висока кваліфікація науково-педагогічних кадрів, знання іноземних мов, робота і стажування у провідних аграрних вищих школах України і зарубіжних країн, а також відповідна навчально-виробнича база факультету: сучасні комп'ютерні класи із доступом до інтернету, добре обладнані сучасними приладами й апаратами лабораторії, застосування у навчальному процесі і наукових дослідженнях відео- і комп'ютерної техніки та інших технічних засобів навчання.

Сьогодні на п'яти курсах біолого-технологічного факультету навчається 531 студенти. У практикумах і лабораторіях факультету є все необхідне для того, щоб оволодіти високими знаннями з біотехнології, генетики, селекційно-племінної роботи, годівлі тварин і технології кормів, догляду, утримання і використання сільськогосподарських тварин.

Набуті теоретичні знання студенти мають можливість практично закріплювати в навчальних науково-дослідних господарствах "Давидівське", "Комарнівське", на філіалах кафедр, на виробництві і під час перебування на навчальній та виробничій практиках у кращих господарствах західного регіону України, та за кордоном у Польщі, Данії, тощо.

Учені факультету працюють над проблемами годівлі тварин із застосуванням високопоживних кормових сумішок, збагачених багатокомпонентними преміксами, розробляють генетико-селекційні методи консолідації західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, плани селекційно-племінної роботи в галузі скотарства, свинарства і вівчарства, працюють над створенням нової породи великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності, виведенням нових і консолідацією наявних порід свиней для західного регіону, над удосконаленням овець гірськокарпатської породи, виведеної у співавторстві з науковцями університету.

На шести кафедрах факультету функціонує аспірантура за такими спеціальностями: 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, 06.02.03 – рибництво, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, 03.00.13 – фізіологія людини і тварини, 03.00.20 – біотехнологія.

На факультеті діє спеціалізована рада Д.35.826.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій із таких спеціальностей: 06.02.01 – розведення та селекція, 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, 03.00.16 – екологія, яку очолює доктор с.-г. наук, заслужений працівник сільського господарства України, професор Щербатий З.Є., вчений секретар – доцент Паскевич Г.А.

За два роки роботи спецради на її засіданнях успішно захищено 22 кандидатських та докторських робіт. Всього за 17 років роботи спецради на її засіданнях успішно захищено понад 90 дисертацій вченими із всіх регіонів України. У 1997 році на факультеті створено Науково-дослідний інститут скотарства, конярства та імуногенетики, роботою якого керує професор Шаловило С.Г.

Студенти мають можливість залучатися до наукової роботи, проводити дослідження в гуртках Студентського наукового товариства кафедр під керівництвом професорів, доцентів, кандидатів наук, відомих спеціалістів-практиків. Випускні кафедри мають свої філіали на виробництві. Про результати власних досліджень молоді науковці доповідають на наукових конференціях, публікують статті у журналах і збірниках, використовують відповідний матеріали при написанні дипломних та випускних робіт.

Викладачі факультету постійно шукають ефективні методи навчання та виховання студентської молоді. Традиційними стали олімпіади з фахових дисциплін, огляди художньої самодіяльності, виставки вишивок і картин живопису, святкування визначних подій з історії Української держави та академії. Центрами виховання студентства стали Народний музей історії університету, незмінним директорам якого із 1967 по 2010 рік був професор Столярчук П.З. За цей час музей відвідало понад 32 тисячі студентів та гостей університету. У гуртожитку №3, за місцем проживання студентів факультету працює студентська «Світлиця», де кураторами груп проводяться виховні заходи.


Факультет готує фахівців із таких спеціальностей:

1. Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем :

- бакалавр (6.090102) – 4 роки

кваліфікація – технолог

- спеціаліст (7.090102) – 1 рік

кваліфікація – інженер-технолог

магістр (8.090102) – 1 рік 6 місяців

кваліфікація – технолог-дослідник.

2. Водні біоресурси та аквакультура;

за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- бакалавр (6.090201) – 4 роки

кваліфікація – дослідник аквакультури

- магістр (8.090201) – 1 рік 6 місяців


Випускники факультету працюють:

* - викладачами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації

* - в науково-дослідних установах

* - у державних органах влади

* - у державних управліннях сільського господарства різних рівнів

* - в господарствах різних форм власності

* - на птахофабриках

* - на м’ясо-молочних переробних підприємствах

* - на племпідприємствах обласного і регіонального рівнів

* - у дорадчих аграрних службах

* - у Збройних силах України

* - у агрозооветеринарних службах при сільських радах

* - у правоохоронних і митних органах України.

load page 0.093189 second, load CPU 1